ITS students studying abroad return to Malta

 

Throughout the past few weeks, the Institute of Tourism Studies (ITS) has been in contact with its students who had been abroad for study purposes. The Institute made the appropriate arrangements for all students to return to Malta, in view of the current COVID-19 outbreak. Considering the situation, the Institute announced that such a disruption in the students’ internship would not affect the students’ successful completion of their study programme. 

As part of their programme of studies, Institute of Tourism Studies students undergo an international internship and there are also students who go abroad for a semester with collaborative Institutions and Universities. In view of this, the Institute had multiple students in various countries across Europe.

 

6 students who were studying at the Institut Paul Bocuse in Lyon, France, as part of their Bachelor Degree in Culinary Arts programme, have returned back to Malta and will be continuing their learning in different methods, through ad hoc arrangements made by ITS. Students who are reading for a Bachelor Degree in International Hospitality Management, amounting to 19 students, and who were currently studying at the Haaga-Helia University of Applied Science in Helsinki, Finland have also been repatriated and will continue their lectures online through a dedicated platform with the same University.

Students who had been on their 12-month international internship in various countries have also returned back to Malta. These include 3 students who were in the Czech Republic, 14 in the United Kingdom, 1 in Hungary, 3 in Ireland, 1 in Jersey (Channel Island), 13 in Scotland and 17 in Wales.

ITS CEO, Mr Pierre Fenech stated that apart from making sure that students residing in Malta have a minimal disruption in their learning, by carrying on with lectures online, at the same time the Institute also worked on safeguarding all other students who were abroad. The Institute contacted all students, to offer them a return home and most have accepted it and have been repatriated.

Minister for Tourism and Consumer Protection Julia Farrugia Portelli praised ITS for maintaining its efficient operations after courses were made available online in view of Covid19. The Institute’s staff members, including both academic and administrative staff's dedication made it possible for all students to continue with their studies with as minimal disruption as possible. Farrugia Portelli said they look forward in seeing the Tourism and Hospitality Industry back to its normal operations, so that these students will use these learnings in the appropriate environment.

 

20th March 2020

 

* * * *

 


Studenti tal-ITS li kienu qed jistudjaw barra minn xtutna, jinġiebu lura Malta

 

Matul l-aħħar ftit ġimgħat, l-Istitut għall-Istudji tat-Turiżmu (ITS) kien f'kuntatt mal-istudenti li kienu barra mill-pajjiż għal skopijiet ta' studju. L-Istitut għamel l-arranġamenti xierqa biex l-istudenti kollha jirritornaw lejn Malta, fid-dawl tal-COVID-19. Filwaqt li kkunsidra s-sitwazzjoni, l-Istitut ħabbar li tali tfixkil fl-apprendistat tal-istudenti ma jaffettwax it-tlestija b'suċċess tal-programm ta' studju tagħhom.

Bħala parti mill-programm ta' studji tagħhom, studenti tal-Istitut għall-Istudji Turistiċi jgħaddu minn apprendistat internazzjonali u hemm ukoll studenti li jsiefru għal semestru ta’ studju ma' Istituzzjonijiet u Universitajiet kollaborattivi. Fid-dawl ta’ dan, l-Istitut kellu diversi studenti f’pajjiżi madwar l-Ewropa.

6 studenti li kienu qed jistudjaw fl-Institut Paul Bocuse f'Lyon, Franza, bħala parti mill-programm ta' Grad ta’ Baċellerat fl-Arti Kulinarja, irritornaw lura Malta u se jkomplu jitgħallmu b'metodi differenti, permezz ta' arranġamenti attaposta. Studenti li qed jaqraw għal Baċellerat fil-Ġestjoni Internazzjonali tal-Ospitalità, li jammontaw għal 19-il student, u li bħalissa kienu qed jistudjaw fl-Università tax-Xjenza Applikata Haaga-Helia f'Helsinki, il-Finlandja ġew ukoll miġjuba lura u jibqgħu jħallu l-konferenzi tagħhom onlajn permezz ta' pjattaforma ddedikata mal-istess Università.

Studenti li kellhom 12-il xahar ta’ apprendistat internazzjonali f’diversi pajjiżi wkoll irritornaw lura Malta. Dawn jinkludu 3 studenti li kienu fir-Repubblika Ċeka, 14 fir-Renju Unit, 1 fl-Ungerija, 3 fl-Irlanda, 1 f'Jersey (Channel Island), 13 fl-Iskozja u 17 f'Wales.

Il-Kap Eżekuttiv tal-ITS, is-Sur Pierre Fenech iddikjara li apparti li jassigura li l-istudenti li joqogħdu Malta ikollhom tfixkil minimu fit-tagħlim tagħhom, billi jkomplu bil-lectures onlajn, fl-istess ħin l-Istitut ħadem ukoll biex jissalvagwardja l-istudenti l-oħra kollha li kienu barra mill-pajjiż. L-Istitut ikkuntattja lill-istudenti kollha, biex joffrilhom ritorn lura d-dar u l-biċċa l-kbira aċċettawh u ġew ripatrijati.

Il-Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Julia Farrugia Portelli faħħret lill-ITS talli żammet l-operat tagħha effiċjenti wara li l-korsijiet saru disponibbli onlajn fid-dawl ta’ Covid19. Il-membri tal-istaff akkademiku u dak amministrattiv,  bid-dedikazzjoni tagħhom, għamilha possibbli biex l-istudenti kollha setgħu jkomplu bl-istudji tagħhom bl-inqas interruzzjoni possibbli. Farrugia Portelli qalet li tħares 'il quddiem biex tara l-Industrija tat-Turiżmu u l-Ospitalità lura għall-operat normali tagħha, sabiex dawn l-istudenti jużaw dan it-tagħlim fl-ambjent xieraq.

 

l-20 ta’ Marzu 2020

ITS - Malta (Main Campus)  
Aviation Park, Aviation Avenue
Ħal Luqa LQA 9023  
Malta - EU 

+356 2379 3100

ITS - Gozo
Triq l-Isqof Buttigieg,
Qala QLA 1042, 
Gozo

+356 2379 3400

JoomShaper